นายกสมาคม

ดร.วันชัย  วิเศษโพธิศรี
นายกสมาคมศืษย์เก่า  ผู้ปกครองและครูมัธยมวานรนิวาส

อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี
อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรัตน์พิทยา   อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

ขณะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จังหวัดอุดรธานี