การประชุมสมาชิกประจำปี 2560

24 มิถุนายน 2560  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. 23
จัดประชุมสมาชิกซึ่งประกอบด้วยศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ขอขอบพระคุณที่ได้รับความร่วมมือด้วยดี
และมีการจัดตลาดนัดโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โดยนักเรียนแต่ละห้องนำสินค้ามาร่วมจำหน่าย  หลากหลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *