โอเน็ต ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 2562

  • ออกแล้วโอเน็ต เป็นความภาคภูมิใจ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นักเรียนสอบได้คะแนนรวมโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา

Read more about โอเน็ต ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 2562