>> กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นายเดชา  ศิริดล
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
——————————————————————————————————–
งานช่าง

นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์

นายกัณหา  สุมังคะ
——————————————————————————————————–
งานเกษตร

นายปัญญา  สุวรรณไสย

นางนงเยาว์   พรมวัง

นายวัชรพงษ์  คำมุข
——————————————————————————————————–
งานบ้าน / งานประดิษฐ์

นางอรวรรณ   แสงรุ่ง

นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์

——————————————————————————————————–

งานเทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร

นายธนเดช  มณีวรรณ์

ดร.ณรงค์ศักดิ์  พรมวัง

นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์

นางอรอนงค์  เหง้าพรหมนิล

นายสุทธิชัย  สร้างช้าง

นางสาวศิริพร  โยทะคง


นายนราธิป  ไชยรักษ์

นางสาวศรัณย์รัตน์  พรมจันทร์
(ครูโครงการพิเศษ)


นายอภิสิทธิ์  เจริญชัย
(ครูโครงการพิเศษ)

 
นายนัฐวัฒน์  ตรีสาตร์
(ครูโครงการพิเศษ)

นายนัฐพงษ์  คณิสาร
ครูโครงการพิเศษ