>> กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายเดชา  ศิริดล
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
——————————————————————————————————–
งานช่าง

นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์

นายกัณหา  สุมังคะ
——————————————————————————————————–
งานเกษตร

นายปัญญา  สุวรรณไสย

นางนงเยาว์   พรมวัง

นายวัชรพงษ์  คำมุข
——————————————————————————————————–
งานบ้าน / งานประดิษฐ์

นางอรวรรณ   แสงรุ่ง

นางพิไลพร  สวัสดิ์


ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิพร  ทุมสา

นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์