>> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสุฐิดา  สาระนนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางพาณี   เวทย์บูชา


นางพัชรินทร์  คณิสาร


นายวิทยา  สมพมิตร


นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา


นางสาวธนัญญา  กองกิตติธนกุล


นางมาณวิกา  ทิพยศรี


นางสาวภิรมย์ญา  สุธรรม


นางสาวมณีรัตน์  พาวงศ์


นางวิมลศิริ  มังธานี

  
นาวสาวภัทรียา  ลับภู


นายระพินทร์  จันทรเสนา


นายนิกรณ์  หนูทอง


นางเสาวภา  ไปรยพรหม


นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น

นางสาวณัฐพร  ลีทอง

นางสาวอุไรวรรณ  สุขรี่

 


Ms.Rhea Cuapingco  Cadungo

Mr. David  M.Alejandro


Miss Dwin Dialou L.Buniel

Miss Wang  Liyun

  

Ms. Marycel de jesus Alejandro

Mr. Yong Lidong


Miss. Cabrera  Gerlie Paez