>> กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางสุฐิดา  สาระนนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางพาณี   เวทย์บูชา


นางพัชรินทร์  คณิสาร


นายวิทยา  สมพมิตร


นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา


นางสาวธนัญญา  กองกิตติธนกุล


นายนเรศ  เปลี่ยนคำ


นางมาณวิกา  ทิพยศรี


นางสาวภิรมย์ญา  สุธรรม


นางสาวมณีรัตน์  พาวงศ์


นางวิมลศิริ  มังธานี

  
นาวสาวภัทรียา  ลับภู


นายประภาส  จันทรเสนา


นายนิกรณ์  หนูทอง


นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น

นางสาวณัฐพร  ลีทอง

นางสาวอุไรวรรณ  สุขรี่

Mr. Emerald Jordan


T.Rhea Cuapingco  Cadungo

Mr. David  M.Alejandro


Miss Dwin Dialou L.Buniel

Miss Wang  Liyun

  

Ms. Marycel de jesus Alejandro

Mr. Yong Lidong


Miss. Gerlie Paez Cabrera