>> กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลับไปยังข้อมูลบุคลากร


นางสุรัสวดี  ศิริดล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายไตรสิทธิ์  ธีระจาตุพัฒน์


นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์


นางพงค์ลัดดา  มณีวรรณ์


นางณัฐยา  ศรีบุญเรือง


นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ


นางสาวธนัชพร  พ่อธานี


นางสาวสุชัญญา  วาปี


นายจรัญชัย  อนุศาสน์


นายรณฤทธิ์  สุวรรณชัยรบ


นางนิภาพร  มาละอินทร์


นายวินัย  พลศรีดา

 
นายพะเยาว์  ศรีไชย


นายปติพล  มานิสสรณ์


นายธัญญา  ฉัตรศรี


นางสาวปิยะพร  นิตยรส


นายกฤษฎา  อินธิฤทธิ์


นางสาวจารุวรรณ  สายทอง


นางสาวชิตกมล  ทิพกุล


นางสาวธิดารัตน์  แสนเลิศ

นายฉัตรชัย  อินธิราช
ครูผู้ทรงคุณค่า