>> กลุ่มสาระภาษาไทย

กลับไปยังข้อมูลบุคลากร

นางเนตรนภา  รัตนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


นางสุภาพ  อำมุกคะ

นางประริยะกุล  อินทรสิทธิ์


นางสาวยุพาภรณ์   แก้วคำแสน


นางสาววราพร  การุณ


นางสาวเพ็ญพักตร์  นนตระอุดร


นางสาวสินีนาฏ  นาสีแสน


นางสาวปวีณา  พรหมประกาย


นางสาวอมรพรรณ  จันทร์เหลือง


นางมลฤดี  บิดร


นางสาวสุกัญญา  พรมเกตุ


นางสาววิชุนันท์     แสงธาดา

นางสาววิไลวรรณ สุดยะดา


นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
(คุณครูทรงคุณค่า)

กลับไปยังข้อมูลบุคลากร