>> กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุภาพ  อำมุกคะ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


นางเนตรนภา  รัตนะ

นางประริยะกุล  อินทรสิทธิ์


นางสาวยุพาภรณ์   แก้วคำแสน


นางสาววราพร  การุณ


นางสาวเพ็ญพักตร์  นนตระอุดร


นางสาวสินีนาฏ  นาสีแสน


นางสาวปวีณา  พรหมประกาย


นางสาวอมรพรรณ  จันทร์เหลือง


นางมลฤดี  บิดร


นางสาวสุกัญญา  พรมเกตุ


นางสาววิชุนันท์     แสงธาดา

นางสาววิไลวรรณ สุดยะดา


นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
(คุณครูทรงคุณค่า)