>> กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายมานะ  กลางชมภู

นางวิภาภรณ์  วงศ์วณิช


นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์


นางวาสนา  อโนมา


นายอำนวย  อโนมา


นางนิศากร  แสงพงศานนท์


นางนฤมล  แสนอุบล


นายอภิชัย  แก้วกาวี


นางหนึ่งฤทัย  ชมชัยภูมิ


นางวิลาวัลย์  สุวรรณไสย


นางปุญญพัฒน์  ศรีท้าว


นางอภิญญา  ประชุมรักษ์


นายอรรถพล  ศุภรรัตน์


นายวีระยุทธ  รวยทรัพย์

นางจิราพร  รวยทรัพย์

นายมรกต  วงค์อินทร์อยู่


นายสมศักดิ์  ป้องทอง


นายสะท้าน  พรหมดา


นางสาวกันยารัตน์  อมศรี

นางนิภาภรณ์   อวนป้อง

นายปราโมทย์  พันธ์ขาว


นางพิศมัย  อัตรสาร


นางสาวเจนนี่  สมนึก


นางสาวรักสุดา  อุดม


นายวรัญญู  ศิริสรณ์


นายยุทธการ  นูนทะธรรม


นายศราวุฒิ  ไชยริบูรณ์


นายอดุลวิทย์  ศรีสถาน


นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี


นางรุ่งทิพย์  ศรีสถาน
(ครูผู้ทรงคุณค่า)