>> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นางรุ้นตะวัน  นาสะพัด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสมศักดิ์  อินทรสิทธิ์


นายวิรัตน์  สุวะศรี


นายอนุชา  ตินอาษา


นางสุภรณ์  ไชยภูมิ


นางสาวสกุลตลา  โพธิ์ศรี


นางกรกนก  กาติวงศ์


นายจามร  ไชยวารีย์


นายณัฏภัทร  บุญคำภา


นางสาวพัชรา  นามดี


นายจุมพล  เศษอาจ


นายฤทธิไกร  สุวรรณไสย


นางสาวณัฎฐิญาภัค  คงสถบดี

นางสาวปิยธิดา  สัพโส

นายวัฒนา  สุริวรรณ์


นางสาวศิริยากรณ์  จันทะราช

 
นางสาวเกสรา  วงษ์ตาแพง