>> กลุ่มสาระสังคมศึกษา

 
นางรุ้นตะวัน  นาสะพัด
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสมศักดิ์  อินทรสิทธิ์


นางสาวพจนา  มนตรีสา


นายวิรัตน์  สุวะศรี


นายอนุชา  ตินอาษา


นางสุภรณ์  ไชยภูมิ


นางสาวสกุลตลา  โพธิ์ศรี


นางกรกนก  กาติวงศ์


นายจามร  ไชยวารีย์


นายณัฐภัทร  บุญคำภา


นางสาวพัชรา  นามดี


นายจุมพล  เศษอาจ


นายฤทธิไกร  สุวรรณไสย


นางสาวณัฎฐิญาภัค  คงสถบดี

นางสาวปิยธิดา  สัพโส

นายวัฒนา  สุริวรรณ์


นางสาวศิริยากรณ์  จันทะราช