>> กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 
นายอำนวย  ทรัพย์ประเสริฐ


นายอิดธิเดช  ใต้กรแก้ว

 
นายปกรณ์  อุ่นมะดี


นายสิทธิพันธ์  ยุทธคราม


นายณัฐกร มีศรี

 
น.ส.เยาวลักษณ์ พรสุวรรณ


นางจันทนา อุ่นมะดี