>> กลุ่มสาระศิลปะ


นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายจำนงค์  สีสถาน


นายสำรอง  ลายทอง


นายสมชาย  ลีลาดอิน


นายพัฒนพิศิษฎ์  พรมเทศ


นางสาวอุไรวรรณ  แผงนาที


นายเสกสรรค์  ศูนย์กลาง


นายจักรี  วงศ์อักษร