>> คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
นายเกษา โคตรชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ประธานกรรมการ


นายเสกสรรค์ อัตรสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ

นายวิชิต ประทัยเทพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ


นายชูศักดิ์ สุวรรณเทน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ

นางจิราพร  รวยทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ

นางดอกไม้ เจริญชัย
หัวหน้างานงบประมาณ
กรรมการ

นางพาณี เวทย์บูชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ