คณะกรรมการบริหาร


นายเกษา  โคตรชมภู
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

                                                

นายเสกสรรค์  อัตรสาร                                                      นายวิชิต  ประทัยเทพ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารทั่วไปและงานงบประมาณ                        ฝ่ายการบริหารงานวิชาการและงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส