คณะกรรมการบริหาร

         
นายเกษา  โคตรชมภู
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

       คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส