คณะกรรมการบริหาร


นายเกษา  โคตรชมภู
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

นายเสกสรรค์  อัตรสาร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารทั่วไปและงานงบประมาณ

นายวิชิต  ประทัยเทพ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารงานวิชาการ

นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส