คณะกรรมการสถานศึกษา

พระเทพญาณวิศิษฎ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


พระญาณสิทธาจารย์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


พระครูอาทรธรรมาภิรักษ์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ทพญ.ดร. นวรัตน์  อัศวปติเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พ.ต.ท.ธีระยุทธ  วัณณกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นางพรรณี  โพธิ์ศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพงษ์สวัสดิ์  วงศ์ประชา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายมนตรี  นิลรัตนกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอนุพงศ์  กาญบุตร

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง


นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง

กรรมการผู้แทนครู

นายศิษฐ์ธิวุฒิ  คอมแพงจันทร์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน


นางกานดา  ถาบุตร

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายอาคม  จันทรมาลา

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า


นายเกษา  โคตรชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

กรรมการและเลขานุการ