ประวัติโรงเรียน

              เมื่อ  ปี  2509  พ่อค้า  ประชาชนชาววานรนิวาสมีความ