ฮอยไทย 2564

เป็นการส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนด้านศิลปะ และทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียน
งานวิชาการได้การจัดขึ้น โดยนักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมทำและออกแบบเอง โดยกำกับของคุณครู
11  มีนาคม 2564