โครงการติวเข้มนักเรียนห้องเรียนคุณภาพ และห้องเรียน EIS ปีการศึกษา 2560

โครงการติวเข้มนักเรียนห้องเรียนคุณภาพ และห้องเรียน EIS
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1,6/2,6/3,5/1,5/2และ5/3 วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา
ระหว่างวันที่  5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 5 วัน ที่ ห้องสัมมนาคาร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส