ค่ายภาษาอังกฤษ

ว่าที่ร้อยตรี ชัยเดช บุญรักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  ร่วมทำพิธีเปิดการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ห้องเรียน EIS   ชั้น ม.1 ,ม.2, ม.4 ,ม. 5   จำนวน 100  คน
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการเชื่อมโยง ประสบการณ์
ความสามารถในการสำรวจ คาดเดา การให้เหตุผล การแก้ปัญหา การสื่อสารและสุขศึกษา
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23
ผลการปฏิบัติลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย