การร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส คณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ(ก.บ.อ.)  อำเภอวานรนิวาส จังหวัสดสกลนคร  วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาคาร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส    อำเภอวานรนิวาส จังหวัสดสกลนคร  โดย ท่านนายอำเภอวานรนิวาส โดยมีเป้าหมายหลักคือการเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมการเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พุทธศักราช 2558 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  มี ส่วนราชการ ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้ร่วมกันพิจารณาเตรียมในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบและร่วมกัน เสนอแนวทางเพื่อให้เกิดความพร้อมเตรียมความพร้อม  จนถึงเวลา 17.30 น.