แสดงความยินดีกับท่าน ผอ. ชัยเดช บุญรักษา รับเครื่อง ชั้น ป.ม.

พวกเราชาวเทาแดงทุกคนมีความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ชัยเดช บุญรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
พิธีรับนี้ เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร