ประเมินครูผู้ช่วย

การประเมินครูผู้ช่วยซึ่งกำหนดการประเมินเป็นห้วงๆ ตามกำหนดเวลา
โดยท่านผู้อำนวยการ ชัยเดช บุญรักษา ประธาน ท่าน อาคม จันทรมาลา คณะกรรมการสถานศึกษา
รองแสงจันทร์ ศิริสรณ์  รองจิราพร  รวยทรัพย์  ครูสุรัสวดี ไชยมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูศรีสุนทร  สำราญสุข หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  ครูสุทฐิดา  สาระนนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ครูธนเดช มณีวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการได้ร่วมกัน นิเทศน์และกำชับการทำหน้าที่ ในบริบทต่างๆ
11  พฤษภาคม 2561
ห้องเกียรติยศโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส