ด้วยวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อความมั่นใจการทำงาน

18  พฤษภาคม 2561  รองเสกสรรค์  อัตรสาร หลังจากพบนักเรีบนหน้าเสาธงแล้ว ได้ร่วมกันท่าน ผู้อำนวยการคณะครูร่วมคารวะ  สถานที่จุดรวมหัวใจของชาวมัธยมวานรนิวาส ตามวัฒนธรรมองค์กร ได้ร่วมกัน เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป