การต้อนรับและประชุมส่วนราชการระดับสูง

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พุทธศักราช 2558 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  ของส่วนหน้า  มี ส่วนราชการ ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้ร่วมกันพิจารณาเตรียมในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบและร่วมกัน  31  พฤษภาคม 2561