สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นองค์ประธานเปิดป้าย “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”

เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส (สพม.23) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นองค์ประธานเปิดป้าย “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” โดยเป็นอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล/๕๕– ก ที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงินจำนวน ๒๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นอาคารสูง ๔ ชั้น ใต้ถุนสูง ใช้เป็นอาคารเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วยห้องเรียน จำนวน ๒๔ ห้อง ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ และห้องดนตรีไทย ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ประดับที่ป้ายอาคารดังกล่าว โอกาสนี้ ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน จำนวน ๒๐ ราย และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำวน ๑๐๐ ราย พร้อมทั้งทรงปลูกต้นไม้อินทนิล  และทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการและผลงานนักเรียน