พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มยุวกาชาด ม.1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มยุวกาชาด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส (สพม.23)
โดยท่าน ชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  4 กรกฎาคม 2561