การอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มเเข็งของสภาเด็กและเยาวชน โดยเทศบาลตำบลวานรนิวาส

ท่าน จินตนา ผาอินทร์ วงศ์รัตนะ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวานรนิวาส
เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มเเข็งของสภาเด็กและเยาวชน
โดยเทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ณ เทศบาลตำบลวานรนิวาส วันที่ 9  กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.
ขอขอบพระคุณ ทุกภาคส่วน ที่ได้ เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน