รวมน้ำใจกู้ภัยน้ำท่วม อัตปือ จำปาสัก ประเทศลาว

รวมนำใจช่วยกู้ภัยน้ำท่วมแขวงอัตปือ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
31 กรกฎาคม 2561 – 3  สิงหาคม 2561