โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
11  สิงหาคม 2561
ณ  หอประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23