ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง อายุระหว่าง 10 – 15 ปี

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดยครูสุชัญญา  วาปี
ตัวแทนนำนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดร้องเพลง อายุระหว่าง 10 – 15 ปี
18  สิงหาคม  2561