มัธยมวานรนิวาสได้รับการประเมินคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนดนตรี ของสพฐ.

โรงเรียนมัธยมวานรนิาวาสได้รับการประเมินเพื่อ คัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนดนตรี ของสพฐ.
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็นไทย และการส่งเสริมการเรียนการสอน วิชาดนตรี เพื่อเป็นผู้นำด้านดนตรีแก่เยาวชน พร้อมทั้งเป็นการเตรียมการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนาฎศิลป์ ใน อนาคต  เมื่อวันที่  ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ.