ติวเพื่อยกระดับผลการสอบ ONET นักเรียนชั้น ม. 3

ติวเพื่อยกระดับผลการสอบ ONET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยเน้นที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ โดยคุณครูใน 5 กลุ่มสาระดังกล่าวเป็นแกนหลักในการทบทวนความรู้  ระหว่างวันที่ 28  มกราคม 2562 – 30 มกราคม 2562  ขอขอบคุณ คุณครูที่ช่วยเป็นครูติวเตอร์ที่ช่วยส่ง ช่วยย้ำ ในการให้ความความรู้และการควบคุมดูแล นักเรียน