กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษ่า  2562  ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
8 – 9 กุมภาพันธ์  2562