นางสาวณัฐฐาพร บุตรแสนคม ได้รับรางวัล “เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย” จังหวัดสกลนคร

นางสาวณัฐฐาพร บุตรแสนคม ม.6/4  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23
ได้รับรางวัล “เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย”  รางวัลระดับดี จังหวัดสกลนคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
มอบโดย  นายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
และโรงเรียนขอขอบคุณ คุณครูเสกสรรค์   ศูนย์กลาง ที่ได้ พัฒนา นักเรียนได้ระดับนี้ (ครูเก่ง นักเรียนดี)