ปัจฉิมนิเทศ 2561

โรงเรียนมัะยมวานรนิวาส  ทำพิธีสู่ขวัญ  ผูกข้อ ต่อแขนให้กับลูกหลาน ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือพิธีปัจฉิมนิเทศ  ให้กับนักเรียน
4  มีนาคม 2562
ณ  หอประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส