รณรงค์เลือกตั้งผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2462

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร
24  มีนาคม  2562