MWN English Camp 20019

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ
วันที่  11  –  13  มีนาคม  2562
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส