โครงการช่วยเหลือนักเรียนคลาดแคลนทุนทรัพย์ ภาครัฐ(พิเศษ)

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 14 คน
โดยได้รับงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือวันนี้ ได้มอบโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ท่าน ผอ.เกษา  โคตรชมภู ทำการมอบ ที่ห้องเกียรติยศโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23