พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบ ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2561

กราบ ขอบพระคุณท่าน พระเทพญาณวิศิษฎ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ที่ท่าน สละเวลา มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบ ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  14  มีนาคม 2562