พิธีมอบตัวนักเรียน ม. 1 ม. 4 ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ  ม.4  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  วันที่  8 – 9  เมษายน 2562


ส่วนนี้ งานทะเบียนมอบ  ปพ.1 คนที่จบ