โฮมแฮง แรงใจ สายใย 53 ปี มัธยมวานรนิวาส <บรรยากาศภาคกลางวัน>

พิธีสรงน้ำสงกรานต์ บูรพาจารย์
12  เมษายน 2562