ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

13  พฤษภาคม  2562  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ได้จัปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเข้าใจในแนวปฏิบัติเบื้องต้นกับโรงเรียนใหม่
ขอขอบคุณครูที่ได้ทำหน้าที่ การปฐมนิเทศน์ ครั้งนี้