จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยอบรมให้ความรู้นักเรียน

24 พ.ค. 2562 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เปิดโครงการพัฒนาจิตสำนึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเยาวชนในจังหวัดสกลนคร สู่เยาวชนเข็มแข็ง สุจริต จิตอาสา รู้เท่าทันคอร์รัปชั่น กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดยมี นายบรรจง ตรีกุล ผอ.กง.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และนายชรัญญา หยองเอ่น ผอ.กง.บริหารทรัพยาการบุคคล สำนักงานจังหวัดสกลนคร นายชูศักดิ์ สุวรรณเทน ครู​ หน.กง.กิจการนักเรียน รร.มัธยมวานรนิวาส อำนวยการจัดฝึกอบรม ณ หอประชุม รร.มัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
วันที่  24  พฤษภาคม  2462