โครงการต้านบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

วันนี้  คณะผู้นำในการณรงค์การต้านบุหรี่และแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา โดยท่านบัณฑิต ทอนฮามแก้วและ
คณะติดตามเยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้องสัมมนาคาร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
พร้อมนี้ มีหน่วยประเมิน เช่น กองทัพภาคที่ 2 สาธารณะสุขจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมครั้งนี้ ด้วย
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ทีมงานเข้มแข็งต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
11 มิถุนายน 2562