การอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ

การอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ  เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย  การฝึกซ้อมดับเพลิง
และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้อง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ที่ได้รับหนังสืออนุญาต
เป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพะทาง จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562
ประธานโดย รองผู้อำนวยการ นายวิชิต  ประทัยเทพ
ภาพโดย ครูอดุลวิทย์  ศรีสถาน