การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รับการประเมิน สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยท่านประธานการประเมิน นายรังสฤษฎ์ โยมศรีเคน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ และคณะ
วันพฤหัสบดีที่ 8  สิงหาคม  พ.ศ. 2562
ที่ห้องสมุดกาญจณาภิเษกโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  สพม.23