ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

พิธีรับโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง
ประจำปีการศึกษา 2561
ต้องขอบคณท่านรองผู้อำนวยการ วิชิต ประทัยเทพ และครูสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์  ที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ามอบป้าย
28  กันยายน 2562
ที่ วิทยาลัยการอาชีพอาชีวศึกษาปทุมธานี  จังหวัดประทุมธานี