๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” พระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของทวยราษฎร์

วันนี้ 23 ตุลาคม 2562 นายอำเภอวานรนิวาส นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาววานรนิวาส
รวมถึง ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช  พระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของทวยราษฎร์
เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติยิ่งhttps://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_12345