ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ นุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์ และ คณะครูย้าย…………..

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ทุกท่าน
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ นุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์ คุณครูจักรี วงษ์อักษร
คุณครูสิริปรียา พูลสวัสดิ์ คุณครูเสาวภา ไปรยพรหม และคุณครูสิทธิพันธ์ ยุทธคราม
ด้วยความยินดียิ่ง
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมเยือนมัธยมวานรนิวาส