งานประเพณีลอยกระทงชาววานรนิวาส 2562

11  พฤศจิกายน 2562 วันลอยกระทงชาวอำเภอวานรนิวาส
เป็น อีกวันหนึ่งที่พี่น้องชาววานรนิวาสได้ร่วมใจ สร้างสรรค์งานชุมชนให้มีความอลังการ
จากขนวนแห่ของแต่ละคุ้มและหน่วยงาน อาทิโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส เป็นต้น
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยให้จรรโลงไว้สืบไป
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้