ภาระกิจการรับการประเมิน สมศ.รอบ 4

การรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  รอบที่ 4  ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  ขอขอบคุณท่าน ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทนผู้ปกครอง คหบดี อำเภอวานรนิวาส สำนักงานเทศบาลวานรนิวาส ท่านเกษตรอำเภอวานรนิวาส และส่วนราชการ อื่นที่ให้ความอนุเคราะห์ มาร่วมในพิธีต้อนรับคณะกรรมการฯ  ในครั้งนี้   โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสขอขอบคุณท่าน  เป็นอย่างสูงยิ่ง  และโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ขอต้อนรับท่านคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  ท่านได้ให้ความเป็นกันเองและชี้แนะการจัดการส่วนที่ต้องเติมเต็ม ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562  นี้